Thế giới xanh: Bài toán khủng hoảng nước

Thế giới xanh: Bài toán khủng hoảng nước

Brave Blue World: Racing to Solve Our Water Crisis

Nội dung phim Thế giới xanh: Bài toán khủng hoảng nước

Từ tái sử dụng cho đến tạo ra năng lượng, bộ phim tài liệu này khám phá những sáng kiến mới trên khắp năm châu lục về việc tạo dựng một nguồn nước bền vững cho tương lai.