Song đề xã hội

Song đề xã hội

The Social Dilemma

Nội dung phim Song đề xã hội

Phim tài liệu – chính kịch này khám phá tác động nguy hiểm của mạng xã hội đến con người, có các chuyên gia công nghệ cảnh tỉnh về nội dung sáng tạo của chính họ.