High School Musical 3: Lễ Tốt Nghiệp

High School Musical 3: Lễ Tốt Nghiệp

High School Musical 3: Senior Year

Nội dung phim High School Musical 3: Lễ Tốt Nghiệp

Khi người cao niên ở trường trung học, Troy và Gabriella đấu tranh với ý tưởng được tách ra khỏi nhau như những cách tiếp cận đại học. Cùng với phần còn lại của Wildcats, họ đứng đầu một vở nhạc kịch mùa xuân để giải quyết kinh nghiệm, hy vọng và sợ hãi về tương lai của họ.