Đứa con thứ 7

Đứa con thứ 7

Seventh Son

Nội dung phim Đứa con thứ 7

Ở thế kỷ 18, người trừ quỷ học việc Tom Ward là trung tâm trong cuộc chiến giữa thiện và ác khi mụ phù thủy Mẹ Malkin trốn thoát khỏi nơi mụ bị giam cầm.