BARDO, ký sự giả về đôi chút sự thật

BARDO, ký sự giả về đôi chút sự thật

BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths

Nội dung phim BARDO, ký sự giả về đôi chút sự thật

Một nhà báo kiêm nhà làm phim tài liệu được đánh giá cao trải qua hành trình nội tâm hoành tráng để chấp nhận quá khứ, hiện tại và bản sắc của mình.