7 ngày làm vương hậu

7 ngày làm vương hậu

Queen for Seven Days

Nội dung phim 7 ngày làm vương hậu

Vào thời Joseon, thiên kim của một gia tộc quyền lực thành hôn với Thái tử nhưng bị phế truất chỉ sau 7 ngày làm hoàng hậu khi ngài lên ngôi vua.